Sep 16-18, 2017 Hokkaido University

Organizers

Symposium Chair:
Masako Kato
Secretary-General:
Atsushi Kobayashi, Masaki Yoshida, W.M.C.Sameera
Committee Members:
 • Yasuchika Hasegawa
 • Hajime Ito
 • Takayoshi Nakamura
 • Kazuki Sada
 • Noboru Kitamura
 • Katsuaki Konishi
 • Yasuhide Inokuma
 • Takayuki Nakanishi
 • Tatsuo Ishiyama
 • Shin-ichiro Noro
 • Kenta Kokado
 • Atsushi Miura
 • Yukatsu Shichibu
 • Yuichi Kitagawa
 • Tomohiro Seki
 • Kenji Hirai
 • Sho Fujii
 • Shota Yoshioka
 • Kiyonori Takahashi
Back to Top
Organaizing Committee
Symposium Chair: Masako Kato
Secretary-General: Atsushi Kobayashi, Masaki Yoshida
Phone: +81-11-706-3817(Kato), -3479(Kobayashi), -3819(Yoshida)   FAX: +81-11-706-3447
E-mail: sakuto67@sci.hokudai.ac.jp