Sep 16-18, 2017 Hokkaido University
Back to Top
Organaizing Committee
Symposium Chair: Masako Kato
Secretary-General: Atsushi Kobayashi, Masaki Yoshida
Phone: +81-11-706-3817(Kato), -3479(Kobayashi), -3819(Yoshida)   FAX: +81-11-706-3447
E-mail: sakuto67@sci.hokudai.ac.jp